За нас

Адресът на нашия сайт: https://kitiautoparts.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Декларация за поверителност дава информация на потребителите на фирма  „Кити Груп” ЕООД , ЕИК: 200888962 (наричано накратко Дружеството) в качеството му на администратор на следния  уебсайт  и  www.kitiautoparts.com (накратко наричан Сайта) и неговите потребители. В нея се съдържа следната информация за:

– Понятия съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR);

– Предмет на споразумението, сключено между Дружеството и Потребителите на сайта;

– Функционална характеристика на сайта;

– Изменение на Общите условия, неразделна част от сайта на Дружеството.

– Срок и прекратяване на споразумението, сключено между Дружеството и Потребителите на сайта;

– Спорове, компетентен съд, приложимо право;

– Данни за контакт на Дружеството

– Политика на личните данни;

– Период за съхранение на личните данни;

 

„Кити Груп” ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: България, Област Сливен, Община Твърдица, гр.Шивачево,П.К.: 8895, ул. „Ленин” № 13. Дружеството се представлява от Татяна Станчева Илиева
Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията към него, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение.
С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява  накратко съгласието си да се запознае настоящата Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с последните и ги спазва.

 

 1. ПОНЯТИЯ 

В Декларацията за поверителност, която е неразделна част от документацията, свързана с приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), разясняваме смисъла на основни понятия за клиентите „Кити Груп” ЕООД като:

 

Какво наричаме ‚Лични данни“?
Лични данни  са  всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице („потребител“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по – специално чрез посочване на данни като име, данни за местоположението, онлайн идентификатор и други.

„Субект на данните/ Потребител”
Субект на данните („потребител“) е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от нас при условията на Регламента.

„Ограничаване на обработката”
Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

„Псевдонимизация“ представлява обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

„Регистър с лични данни“ е всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

„Администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 „Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на 4.5.2016 г. L 119/33 Официален вестник на Европейския съюз BG държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“  е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„Съгласие на субекта на данните“  е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Нарушение на сигурността на лични данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Профилиране”
Профилиране – всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни.

„Надзорен орган”
Независим публичен орган, създаден от държава членка. За рамките на Р. България е  Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“  15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: [email protected], [email protected]: Уеб сайт: www.cpdp.bg.

„Получател”
Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС, не се считат за трета страна; обработването на тези данни е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

„Съгласие”
Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочва, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и дава съгласие за обработка на лични му данни.

IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния потребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър.

Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

„Информационна система” или „Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

„Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Потребител” или „Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Уебсайт” e обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

„Уебсайтовете”:  www.autoteile-franz.com  и  www.autopartsfranz.com  или “Сайтът” са уебсайтове, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.

.„Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .

„Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по – специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, СКЛЮЧЕНО между Дружеството и Потребителите на сайта

 

Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно,  стриктно и осмислено  спазване на  правилата  и  изискванията  на настоящите общи условия. Потребителят се съгласява, че приема и се обвързва с настоящите Общи условия за ползване на Сайта със самия факт на зареждане на неговото съдържание в паметта на използваното крайно устройство. Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта. Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

 

 1. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

 

 1. Териториален и персонален обхват на дейността
  Сайтът и услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.
  Сайтът и услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към потребители от Европейския съюз.
  Сайтът и услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени и към потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

 

 1. Цел на Сайта

Целта на Сайта се изразява в три главни направления:
Първо – да се информират потребителите за дейността на дружеството във връзка с предлаганите от него стоки и услуги, както и за условията за продажби и съвместна дейност.
Второ – да се създаде платформа, през която потребителите да могат да правят онлайн поръчки на стоки и да сключват договори за покупко – продажба на предлагани от Дружеството стоки и услуги, включително и за извършване на онлайн плащания.
Трето – да се информират потребителите на сайта за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

 1. Сключване на споразумение
  Споразумението между потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие.
  Споразумението се сключва на български език.
  С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана посредством телефонно обаждане от страна на служител на фирма „Кити Груп” ЕООД , като плащането се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с наложен платеж.
  Потребителят се съгласява да бъде адресант и да получава информация, свързана с предлаганата стока  и /или услуга на Сайта и неговия администратор.
  Страните се съгласяват, че в случите в които се  изпращат съобщения  по имейл, същите съставляват електронни изявления и придружаващата ги информация съставлява  идентифициране на Сайта, респективно потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления.
  Настоящото споразумение има действие до преустановяване от потребителя на ползването на услугите, достъпни през Сайта.Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица !

 

 1. Права и задължения на потребителя
  Потребителят има право на достъп в реално време (online) до услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството. Потребителят има право на достъп до потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.
  Потребителят се задължава при използване на предоставяните услуги:
 2. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези условия за ползване;
 3. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 4. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 5. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 6. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

 

 1. Регистриране на потребител и електронни продажби
  Дружеството предоставя възможност за посетителите на сайта да създадат свой профил чрез попълване на форма за регистрация. При първоначалната регистрация на потребителски профил в сайта се изисква минимална лична информация. Ако искате да разберете повече относно вида данни на начина на тяхното обработване, може да се  запознайте с нашата Политика за лични данни.  След успешно завършване на процеса по регистрация потребителите могат да изберат предлагани от дружеството стоки и услуги и да направят валидни поръчки за покупката им. Потребителите нямат функционална възможност да правят онлайн поръчки без да са влезли в своя профил на сайта. След генериране на валидна поръчка за покупка потребителите получават потвърждение за нея на предварително посочения имейл адрес. Съгласно Раздел IV, Използване на електронен магазин, чл.10, т.10.7 от Общи условия – Сайта дава възможност за плащане в брой, а по куриер е чрез наложен платеж. След потвърждаване на направената покупка за потребителя влизат в сила Общите условия за продажбана Дружеството.

 

 1. Ограничаване на отговорността на Дружеството

Дружеството предоставя услугите чрез Сайта за ползване от потребителя „както са” и „както са достъпни”.

Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че ползването на услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно; евентуални дефекти в услугите ще бъдат поправени; предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:

1.ползването на услугите;

2.проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на услугите;

3.материали, свалени чрез или във връзка с услугите;

4.потребителско съдържание;

5.поведение на потребители във връзка с услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line). Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форсмажорни обстоятелства. Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на услугите от потребителя. Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

 

7.Неустойки
До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите. Съгласно Раздел VI. „ Особени задължения за задължения на доставчика. Защита на потребителите” Чл.13.1 от Общи условия Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия. Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред. С всяко използване на услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя. Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от услугите.

 

 1. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ДРУЖЕСТВОТО
  Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и  има действие до преустановяване ползването на услугит

 

VII. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите. Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях. При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право. Приложимото по настоящото споразумение право е това на Р. България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

 VIII. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ДРУЖЕСТВОТО
 

Наименование

               „КИТИ ГРУП” ЕООД
Седалище и адрес на управление                            България, гр.Шивачево, Област Сливен, Община Твърдица
П.К.: 8895, ул. „Ленин” № 13
ЕИК: 200888962
Управляващ Татяна Станчева Илиева
Имейл адрес [email protected]
Телефон за връзка 0898233914

 

ноящите Общи условия за ползване на услугите на сайта са приети и утвърдени от управителя на „кити груп ” ЕООД – Татяна Илиева

Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

IX. ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за личните данни е неразделна част от Общи условия за ползване на  уебсайта www.kitiautoparts.com и администриран от „Кити Груп” ЕООД.

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни – крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

 

1. Каква информация се събира от Сайта ?
За да използвате услугите на Сайта, той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

 

2. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

– В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

– вашите имена по лична карта

– валиден имейл адрес

– телефонен номер

– физически адрес за доставка на закупената стока

– възможни предпочитания

– допълнителни данни (потребителско съдържание и/или данни за фактура), които потребителят сам въвежда.

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по – долу.

„Кити Груп” ЕООД няма възможност да въздейства върху начина, по който се обработват личните Ви данни от трети лица, тъй като предоставяната услуга се извършва в информационна среда и система, изцяло контролирана от банката.

 

3. Информация, която Сайтът събира от Потребителя.
За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за Вас от вашия компютър автоматично. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

– IP адрес

–  използвания от Вас браузър

– предпочитаните настройки на език

– вид използвано устройство за зареждане на сайта

– информация за операционната система на вашето устройство

В допълнение може да се събират данни и за:

– броя кликове, които правите докато разглеждате сайта

– кои страници от нашия сайт сте разгледали

– от кои страници сте препратени към нашия сайт

– в случай на рекламни публикации на сайта – брой преглеждания.

– времето, което сте прекарали в разглеждане на сайта

 

4. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях ?
Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.
Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

 

5. От кого се събира информация ?
Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители – субекти на данни.
Лични данни за посетителите на сайта и крайни потребители може да ни бъде предоставяна и от трети лица в качеството им на доставчици на услуги.

 

 6. Как се събира информацията ?
Личната информация, която се  обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

– предоставена лично и доброволно от посетителя;

– събрана автоматично от и през сайта, включително през информационни системи   – –

– чрез “бисквитки” за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

 

7. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?
Дружеството използва описаната по – горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория данни Цел на обработването  

Правно основание съгласно Регламент относно  защитата на данните  (GDPR)

 1. Две имена
 2. Актуален имейл адрес
 3. Актуален телефон
За предоставяне на услуга и функционалност на сайта и лична комуникация Чл. 6, ал.1 а) – субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни (посредством избора и създаване на потребителски профил в сайта)
 1. Лични имена или псевдоним
 2. Валиден имейл адрес
 3. Телефон
 4. Физически адрес
 5. Лични предпочитания
 6. данни за счетоводни документи
За изпълнение на договорни ангажименти 1. Чл. 6, ал.1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор (покупко-продажба на стоки)
 1. IP адрес
 2. Използван браузър
 3. Езикови настройки
 4. Вид ползвано устройство
 5. Вид операционна система
За предоставяне на пълната функционалност на Сайта 1. Чл. 6, ал.1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт)
 1. Лични имена
 2. Телефон и/или имейл
 3. Физически адрес за кореспонденция
Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели 1. чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни
Аналитични данни: Подобряване на предоставяните от сайта услуги и статистика 1. Чл. 6, ал. 1 е) –  легитимен интерес
Маркетнигови данни Профилиране на потребители и таргетиране на реклами 1. Чл. 6, ал. 1 а) –  предоставено съгласие за обработване на от субекта на данни

X. Период на съхранение на личните данни

Събраната потребителска информация през сайта се съхранява за следните срокове:

Категории данни Начин на събиране Цел за ползването Срок на съхранение
 1. Две имена
 2. Актуален имейл адрес
 3. Актуален телефон
Чрез  раздел за създаване и управление на личен потребителски профил За предоставяне на услуга и функционалност на сайта и лична комуникация До прекратяване на потребителския профил или заявено желание от Потребителя
 1. Лични имена или псевдоним
 2. Валиден имейл адрес
 3. Телефон
 4. Физически адрес
 5. Лични предпочитания
 6. данни за счетоводни документи
Съгласно лично предоставените данни от потребителите през съответния профил За изпълнение на договорни ангажименти Съгласно нормативно установените срокове за съхранение на счетоводна и договорна информация. (до 10 г.)
Аналитични данни През  „бисквитки” и сходни технологии За предоставяне на пълната функционалност на Сайт До 24 месеца (съхраняват се само от трети лица)

Маркетинг за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване.

 

1. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни ?
В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен  достъп  до  тях и/или до тяхното неправилно използване. Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност. Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

 

2. Как гарантираме сигурността ?
Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

 

 3. С кого споделяме вашата информация?
Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.
Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

 

 

Субект на споделяне

 

 

                 Описание

 

 

Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)

Счетоводство и контрол За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти. Чл. 6, ал 1,                      т. “в”
Специален орган на власт – админситративен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт 1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна; 2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж; 3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Чл. 6, ал 1,                      т. “в”

4. Права на Потребителите във връзка с личните данни

 

По – долу представяме правата на всеки краен потребител – субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Вид право Описание Релевантност към Сайта
Право на информация При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране. Да
Право на достъп Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да поучи и информация относно начина на събиране, вида обработване, наличното правно основание. Да
Право на коригиране Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя – субект на лични данни. Да
Право на изтриване Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне. Да
Право “да бъдеш забравен” Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. Не
Право на ограничаване на обработването на лични данни Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора. В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора. Не
Право на пренос на данни Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение. Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни. Да
Право на възражение срещу обработка на лични данни Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг. При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора. Не
Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране. Не
Право да бъде подадена жалба Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните. Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение. Да

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете са посетите информационният уебсайт на

Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за                 Р България – Комисия за защита на личните данни.

  

5.Как можете да упражните правата си ?
Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да се свържете със служител на фирма „Авточасти Франц” ЕООД, да изпратите запитване по куриер или  по имейл на посочените по долу контакти.

  

6. Кой е отговорен за обработването на личните данни?
Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

    7.Данни за контакт с администратора на данни
Наименование „КИТИ ГРУП ” ЕООД
Седалище и адрес на управление България, гр.Шивачево, Област Сливен, Община Твърдица
П.К.: 8895, ул. „Ленин” № 13
ЕИК: 200888962
Администратор на лични данни Татяна Станчева Илиева
имейл: [email protected]
   

     8. Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лачаров” №2
имейл [email protected]
Телефон за контакт + 359 2 9153518

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване чрез лицензиран пощенски оператор, да се свържете по телефон със служител на фирмата или изпратите имейл на:[email protected]

Настоящата Политика за личните данни е приета и утвърдена от управителя на  „Кити Груп” ЕООД –Татяна Илиева

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за използване на бисквитки е неразделна част от Общи условия за ползване на двата уебсайта www.kitiautoparts.com администриран от „Кити Груп” ЕООД.

Ние използваме бисквитки или други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне. Настоящата политика обяснява как правим това

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.